Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

ارزیابی اثرات ESHIA پالایشگاه عسلویه

Environment and Ecology

-

ارزیابی اثرات ESHIA پالایشگاه عسلویه

مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی اقتصادی و بهداشتی (ESHIA) طرح GtL عسلویه با هدف تعریف وضعیت موجود محیط زیست فیزیکی، بیولوژیکی و انسانی و ارایه راهکارهای مناسب جهت کاهش اثرات نامطلوب طرح بر این محیط ها مطابق با قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی و نیز رهنمودهای زیست‌محیطی شل توسط مهندسین مشاور یکم و شرکت هلندی / انگلیسی ERM (Environmental Resource Management) صورت پذیرفته است.
اجرای این مطالعات در سه فاز تعریف شده است. فاز اول، مطالعات بررسی وضع موجود برمبنای اطلاعات موجود بوده که براساس آن یک ارزیابی سریع اثرات صورت گرفته است. در فاز دوم از طریق بازدیدهای میدانی و تکمیل پرسشنامه، خلاهای اطلاعاتی برطرف شده و به تکمیل شناخت وضعیت موجود پرداخته شده است. فاز سوم که مربوط به ارزیابی کامل اثرات بوده، نهایتاً منجر به تهیه گزارش مطالب مدیریت زیست‌محیطی (Environmental Management Issues) گشته است.

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.