Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

سد شهر بیجار

Dam and Hydropower

-

سد شهر بیجار

مطالعات مراحل اول، دوم و سوم و مطالعات تغییر نوع سد از سنگریزه‌ای با هسته رسی به سد شنی با رویه بتنی CFGD
ارتفاع سد از بستر رودخانه 8/79 متر و ارتفاع آن از پی برابر 5/94 متر و طول تاج آن 470 متر می‌باشد. حجم مخزن در تراز نرمال 63/104 میلیون مترمکعب می‌باشد. سیستم انحراف برای دبی 290 مترمکعب بر ثانیه طراحی شده و شامل تونل انحراف به قطر 80/3 متر و فرازبند خاکی به ارتفاع 20 متر و نشیب‌بند خاکی به ارتفاع 8 متر می‌باشد.
سرریز شامل یک سرریز آزاد همراه یک شوت پله‌ای که به حوضچه آرامش تیپ USBR III ختم می‌شود می‌باشد. دبی طراحی سرریز 845 مترمکعب در ثانیه عرض آن 40 متر به همراه شوت پله‌ای با پله‌هایی به عرض 1، 5/1 و 5/2 متر و ارتفاع 5/0، 6/0 متر می‌باشد. حوضچه انتهایی به عرض 35 متر و طول 20 متر می‌باشد.
ترازهای آبگیری 5/156، 5/169و 187 متر از سطح دریا قرار گرفته‌اند. خروجی زیرین شامل تونلی به قطر 80/3 متر و طول 509 متر می‌باشد. ظرفیت خروجی زیرین 48 مترمکعب بر ثانیه می‌باشد.
نیروگاه
شامل سه واحد توربین فرانسیس با توان نصب شده مجموعاً 6 مگاوات و متوسط تولید انرژی سالانه 5/23 گیگا وات ساعت می‌باشد.

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.