Yekom

Consulting Engineers

Water • Environment • Development

مطالعه شبکه آبیاری حمص و حما (سوریه)

Irrigation and Drainage

-

مطالعه شبکه آبیاری حمص و حما (سوریه)

– بررسی وضعیت فعلی و آینده آب سطحی و زیرزمینی منطقه و برنامه‌ریزی و بهره‌برداری مشترک از آنها با درنظر گرفتن نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی در سه دهه آینده
– بهره‌برداری بهینه از مخازن فعال سدهای متوالی زیته، قطنیه و الرستن
– بررسی امکان انتقال آب از حوضه‌های مجاور به منطقه مورد مطالعه از جمله حوضه ساحلی
– بررسی جداسازی شبکه‌های حمص و حما با وسعت حدود 22000 هکتار از طریق احداث ایستگاه پمپاژ و تخصیص آب سد قطینه برای تامین نیازهای دشت حمص و آب ذخیره شده در مخزن سد الرستن برای آبیاری دشت حما
– مدرنیزه کردن شبکه آبیاری موجود حمص و حما به منظور استفاده از روش‌های نوین آبیاری و افزایش راندمان از حدود 28 درصد به 60 درصد

Device rotate - Yekom

Please rotate your device to have a better experience.